News

Public Access To The Permanent Exhibition Gallery Currently Restricted

The Department of National Museum and Monuments wishes to inform the public that, due to construction work geared towards the refurbishment of the permanent exhibition gallery, public access to the gallery will be restricted. As a result, the public will no longer have access to the customer parking area, cafeteria, Daimler showroom, Little Theatre, Kgotla, outdoor shelters. Furthermore, guided tours shall be suspended until the project ends. The project is expected to take a period of 12 months. However, members of the public are notified that front desk officers will be available to assist walk in clients and direct them accordingly. We apologise for any inconvenience caused.

Thank You.

KITSISO

Lephata la Ditso le Matlotlo a Tlholego le itsise setshaba gore bontlha bongwe jwa dikago tsa lone bo tlaa bo bo se mo tirisong lebaka la ngwaga ka ntlha ya go agiwa sesha le go tlhabololwa ga lefelo la disupiwa. Ka ntlha ya tiro e, setshaba ga se na go letlelelwa go tsena mo mafelong a a tshwanang le mabeelo a dikoloi tsa baeng, lefelo la bojelo, disupiwa tsa dikoloi tsa bo -Tautona ba pele, holo ya bodiragatsi (Little Theater) , kgotla le mafelo a boitapoloso a baeng. Ditirelo tsa go ruta le go kaela baeng le tsone di tla bo di santse di emisitswe. Le fa go ntse jalo, badiri ba ba amogelang baeng ba tla bo ba le teng go ba supegetsa ka fa ba ka fitlhang ka teng kwa diofising ka go farologana gore ba neelwe ditirelo tse dingwe tse di leng teng. Lephata le kopa maitshwarelo ka kgoreletsego e e ka bakiwang ke seemo se.

Re a leboga.

Related Articles

Back to top button